Upravljanje izgradnjom

Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama

Vaši inženjeri, radnici i podizvo?a?i dobro rade svoj posao.

Sa druge strane, investitori su sve zahtevniji i konkurencija je sve ve?a. Na svakom slede?em tenderu morate da ponudite niže cene i kra?i rok, a ne smete da smanjujete kvalitet. Podizvo?a?i su tako?e pod pritiskom i mora se ozbiljno voditi ra?una šta su oni i kako i da li su nešto stvarno uradili, pre nego što ih platite. Na kraju, za pla?anje treba sve više vremena i vi sve duže morate da kreditirate investitora.

Odre?eni investitori zahtevaju sve više papira, izveštaja i dopisivanja. ?esto zahtevaju da ugovorite radove po FIDIC standardima i onda koriste mogu?nost da ne priznaju radove koje ste izveli, a koji nisu bili ispra?eni traženom papirologijom.

Na kraju, investitori  po Zakonu o javnim nabavkama ?esto zahtevaju vrlo duge, ?esto i nemogu?e uslove za dobijanje posla i imaju veoma duge i komplikovane procedura za naplatu izvedenih radova. ?esto se u situaciji da vam je lakše da nešto oprostite nego da potrošite dane i nedelje na prikupljanje i izradu traženih papira.

EU Build vam može pomo?i da vaša firma smanji troškove, pove?a produktivnost i da izvodi radove koji kasnije zaista mogu da budu napla?eni. Sa nama ?ete biti ekonomi?niji i brži na poslovima koje ina?e dobro znate da radite.

Sa našim iskustvom u primeni FIDIC ugovora obezbedi?emo da sve potrebne dokumente koji vam trebaju za naplatu spremite na vreme a i da ne trošite vreme na  radove koje kasnije ne možete naplatiti.

Možemo vrlo ažurno da sagledavamo stanje radova vaših podizvo?a?a i da vam na vreme signaliziramo šta treba da zahtevate i da li možda treba da ih promenite ili oja?ate.

Sa potrebnom ta?noš?u možemo da sagledamo tok novca na projektu i da vas brzo upozorimo kada vrednost izvedenih radova po?ne da prevazilazi mogu?nosti investitora plati na vreme.

Imamo veliko iskustvo na gra?enju po Zakonu o javnim nabavkama. Ako sa nama pripremite ponudu za takav projekta ima?ete mnogo ve?e šanse da posao dobijete. Po dobijanju posla možemo da na vreme pripremamo dokumente koji su potrebni za naplatu i da sa investitorom veoma kompetentno dogovaramo šta je po zakonu a šta nije i šta je po ugovoru a šta nije.

Mi smo obu?ili brojne graditelje da uspešnije grade i više zara?uju svojoj firmi. Možemo obu?iti i vaše zaposlene tako što ?e raditi sa nama na realnim projektima i oni ?e nadalje sami mo?i da rade na unapre?enju vaše firme.

Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama