Obuka “Upravljanje građevinskim projektima za investitore“
14. 06. 2011.

Pozivamo Vas da u?estvujete u trodnevnoj obuci „Upravljanje gra?evinskim projektima za investitore“ koju za Vas organizuje konsultantska ku?a YU Build.  Ukoliko investirate u gra?evinarstvo, vodite investitorske timove ili u?estvujete u njihovom radu, ova obuka ?e Vam pomo?i da svoj posao obavljate mnogo bolje.


Posle ove obuke ?ete mo?i da uspešnije upravljate investicijom, kroz organizovanje timova koje rade na realizaciji projekta, sagledavanje mogu?ih rizika i uvo?enje modela kontrole koji su skladu sa rokovima i planiranim budžetima Vašeg projekta.

Programom obuke su obuhva?eni svi aspekti upravljanja gra?evinskim projektima sa stanovišta investitora.
Obuka se izvodi interaktivno.

KOME JE OBUKA NAMENJENA:
Svima koji žele da zna?ajno poboljšaju efikasnost rada tokom upravljanja gra?evinskim projektima, a posebno investitorima i ?lanovima njihovih timova koji žele da im projekti postanu još uspešniji.

CILJEVI OBUKE:
Posle završetka obuke, polaznici ?e mo?i uspešnije da vode svoje projekte u skladu sa interesima investiora i u skladu sa osnovnim principima upravljanja projektima u gra?evinarstvu.

TRENERI:

Dr Zoran ?or?evi?, dipl. ing. gra?,
Miroslava Višnji?, dipl. ing. gra?,
Marinkovi? Jelena, dipl. ing. gra?,
Mr Nevena Vajdi?, dipl. ing. gra?.

OSNOVNE TEME KOJE ?E BITI OBRA?ENE :
1. Investiranje i upravljanje gra?evinskim projektom
2. Formiranje i vo?enje uspešnog investicionog tima
3. Rizici na investicionom projektu
4. Ciljevi investicionog projekta i definisanje prioriteta
5. Procedura investiranja u gra?evinarstvo
6. Planiranje investicije
7. Planiranje izgradenje objekata
8. Izbor konsultanata, projektanata, izvo?a?a i nadzora i ugovaranje
9. Pra?enje i kontrola realizacije investicionog projekta
10. Završetak projekta i pripremanje za nove investicije

VREME ODRŽAVANJA:
21-23. jun 2011.

MESTO ODRŽAVANJA: Beograd, Palmoti?eva br. 30

KOTIZACIJA ZA TRODNEVNU OBUKU: 38.000,00 + PDV

PRIJAVITE SE:
Popunite prijavni formular i pošaljite na edukacije@yubuild.com ili faksom na broj
011/ 2686-707, kontakt osoba: Marijana Šmigi?

Prijavite se još danas jer je broj polaznika ograni?en.