Obuka “Primena FIDIC uslova ugovora u Srbiji“
01. 03. 2011.

Pozivamo Vas da u?estvujete u dvodnevnoj obuci „Primena FIDIC uslova ugovora u Srbiji“ koju zaVas organizuje YU Build . Postoji sve ve?a potreba za upoznavanjem sa me?unarodno usvojenim procedurama za realizaciju projekta zbog pojave projekata u Srbiji, koji se finansiraju delom iz kredita koje našoj zemlji daju strane finansijske organizacija (EAR, EBRD), kao i zbog sve ve?e potražnje naših stru?njaka na projektima u inostranstvu.
FIDIC uslovi ugovora su usvojeni kao standard u me?unarodnim ugovorima.

KOME JE OBUKA NAMENJENA:

Inženjerima, pravnicima i svima onima koji ?e se u svojim firmama baviti me?unarodnim
ugovorima

CILJEVI OBUKE:

Želimo da unapredimo rad inženjera, pravnika i svih onih koji ?e se u svojim firmama baviti
me?unarodnim ugovorima, kroz upoznavanje sa FIDIC organizacijom, formama ugovora i
procedurama za realizaciju projekata.
Bi?ete upoznati sa:
• me?unarodnim uslovima ugovora i uslovima za njihovu primenu,
• osnovinim odredbama najviše koriš?ene forme ugovora,
• prednostima i problemima koji se mogu javiti prilikom koriš?enja ovakvih formi
ugovora u Srbiji.

TRENERI:


dr Zoran ?or?evi?, dipl. ing. gra?, i
Miroslava Višnji?, dipl. ing. gra?.
Marinkovi? Jelena, dipl. ing. gra?.

Gost na obuci dr Nenad Ivaniševi?, dipl.inž.gra?, dipl.prav.


OSNOVNE TEME KOJE ?E BITI OBRA?ENE :
1. FIDIC organizacija
2. FIDIC uslovi ugovora
3. U?esnici na projektu
4. Rizici na projektu
5. Procedure na projektu
6. Izmene na projektu
7. Odštetni zahtevi

VREME ODRŽAVANJA: 15-16. mart 2011.

MESTO ODRŽAVANJA: Kneza Miloša 9, III sprat, Sala doma inženjera i tehni?ara
KOTIZACIJA ZA DVODNEVNU OBUKU: 29.000,00* dinara.
?lanovi inženjerske komore ostvaruju pravo na popust 10% 26.100,00*
* U cenu obuke je ura?unat PDV.

Pored obuke, nudimo vam i knjige FIDIC uslova ugovora, dvojezi?no štampane, paralelno na
srpskom i engleskom.


Opis Cena
Uslovi ugovaranja za gradjevinske radove - Crvena knjiga 4.792,83
Uslovi ugovaranja za gradjevinske radove II deo- Crvena knjiga 2.469,03
Uslovi ugovaranja klju? u ruke - Narandžasta knjiga 6.390,44
Uslovi ugovora za elektro i mašinske radove - Žuta knjiga stara 4.792,83
Uslovi ugovaranja za postrojenja i projekt.-izgradnju - Žuta knjiga
nova 6.680,91
Model ugovora izme?u klijenta i konsultanta - Bela knjiga 4.066,64
Kratka forma ugovora - Zelena knjiga 4.357,12
Uslovi ugovaranja za projektovanje, izgradnju I eksploat. - Zlatna
knjiga 6.680,91

*U cene knjiga je ura?unat PDV.
* Ukoliko kupujete ceo komplet od 8 knjiga ostvarujete pravo na popust 10%

PRIJAVITE SE:
011/ 2-686-707, kontakt osoba: Marijana Šmigi?
Popunjen formular za prijavu pošaljite na edukacije@yubuild.com

Prijavite se još danas jer je broj polaznika ograni?en!

YU Build, Beograd, Pajsijeva 3
www.yubuild.com