Međunarodni investicioni skup
mis-15
ME?UNARODNI GODIŠNJI INVESTICIONI PROGRAM
KAKO ISKORISTITI KORIDORE ZA PRIVLA?ENJE STRANIH INVESTICIJA

  29-30. novembar 2016, Beograd

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15

Ekspertske organizacije Build Energy Team - BET, Privredna komora Srbije - PKS i EU Build, pod institucionalnim pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije, organizuju Me?unarodni godišnji investicioni program: Kako iskoristiti koridore za privla?enje stranih investicija i razvoj srpske privrede.

 

Me?unarodni godišnji investicioni program predstavlja jedinstvenu poslovnu platformu sa ciljem pove?anja kapaciteta Srbije i njenih privrednika u koriš?enju prednosti koje Srbiji donose me?unarodni koridori koji prolaze kroz njenu teritoriju.


PROGRAM SKUPA MOZETE POGLEDATI OVDE

Registracija je bez kotizacije, ali Vas molimo da se registrujete OVDE.

 

Me?unarodni investicioni program bi?e realizovan kroz:

 
  • sprovo?enje istraživanja o merama koje bi direktno i indirektno poboljšale iskoriš?enje koridora za privla?enje stranih investicija i razvoj srpske privrede. Istraživanje ?e obuhvatiti mere koje su u nadležnosti Republike, lokalnih samouprava i privatnog biznisa. Istraživanje ?e biti objavljeno u Publikaciji: Koridori - iskoristimo razvojni potencijal Srbije
  • organizovanje Me?unarodnog investicionog skupa: Koridori - strane investicije i razvoj privrede, koji ?e biti održan 29. i 30. novembra u Beogradu


Istraživanja o merama koje bi direktno i indirektno poboljšale iskoriš?enje koridora na privla?enje stranih investicija i razvoj srpske privrede ima za cilj da ukaže na trenutnu situaciju u kojoj se meri koriste koridori za ekonomski rast i razvoj Srbije i privla?enje stranih investicija i na osnovu toga ukaže koje su potencijalne mogu?nosti i benefiti njihovog ve?eg i kvalitetnijeg koriš?enja. Istraživanje ?e obuhvatiti mere koje su u nadležnosti Republike, lokalnih samouprava i privatnog biznisa.

Me?unarodni investicioni skup: Koridori - strane investicije i razvoj privrede koji ?e biti održan 29. i 30. novembra u Privrednoj komori Srbije omogu?i ?e uspostavljane direktnih i neposrednih kontakata predstavnika srpske privrede i lokalnih samouprava sa potencijalnim stranim investitorima, finansijerima i kompanijama nosiocima naprednih tehnologija u oblasti energetike, gra?evinarstva, saobra?ajne i železni?ke infrastrukture, telekomunikacionih tehnologija, energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine. Poseban akcent bi?e stavljen na izgradnju i podizanje kapaciteta koriš?enja potencijala infrastrukturnih, energetskih i telekomunikacionih koridora u privla?enju stranih investicija i razvoja Srpske privrede.


Ciljevi Me?unarodnog investicionog skupa su:

  • ukazivanje na mogu?nost pove?anja kapaciteta Srbije i njenih privrednika u koriš?enju prednosti koje Srbiji donose koridori koji prolaze kroz njenu teritoriju,
  • ukazivanje na trenutnu situaciju u kojoj se meri koriste koridori za ekonomski rast i razvoj Srbije
  • privla?enje stranih investicija i ukazivanje na potencijalne mogu?nosti i benefite njihovog ve?eg i kvalitetnijeg koriš?enja,
  • kako podi?i kapacitete lokalnih samouprava i srpske privrede za bolje koriš?enje potencijalnih koridora,
  • koje su optimalne strategije preduzetnika i privatnog biznisa radi boljeg iskoriš?enja mogu?nosti koje koridori donose.


sponzori1

I DAN – 29. NOVEMBAR

Panel 1: ENERGETSKI I EKOLOŠKI KORIDORI
p1Sektor energetike je najvažniji privredni pokreta? celokupne srpske industrije i predstavlja privrednu oblast od nacionalnog interesa. Srbija je visoko energetski zavisna zemlja i od sigurnog snabdevanja energijom zavisi ?itava privreda. Iskoriš?avanje potencijala koji naša zemlja ima u pogledu energetskih koridora predstavlja osnovu sigurnog snabdevanja energijom. Posebna pažnja tako?e mora biti posve?ena i zaštiti životne sredine i sve ve?oj upotrebi obnovljivih izvora energije kako bi se ujedno smanjila energetska zavisnost Srbije.

Panel 2: TELEKOMUNIKACIONI KORIDORI
p2Informaciono-komunikacione tehnologije (ICT) su glavna pokreta?ka snaga privreda i društvenih zajednica. Razvoj širokopojasnog pristupa, ili šire posmatrano opšte dostupnosti telekomunikacionih usluga, predstavlja generator pove?anja BDP-a, pove?anja produktivnosti rada, intenziviranja ulaganja u infrastrukturu, stvaranja novih kompanija, novih aktivnosti i novih radnih mesta, uvo?enje naprednih inovacija, pove?anja prihoda i smanjenja državnih troškova posredstvom e-uprave, poboljšanja sistema obrazovanja, energetske efikasnosti, unapre?enja zdravstva, ubrzavanje ruralnog razvoja i sl. Stoga, jedan od najvažnijih pokreta?a privrednog razvoja svake moderne ekonomije jeste digitalni razvoj koji se ostvaruje posredstvom širokopojasnih komunikacija, tj. izgradnjom adekvatne mrežne infrastrukture i telekomunikacionih koridora.

II DAN – 30. NOVEMBAR

Panel 3: SAOBRA?AJNA INFRASTRUKTURA, PUTEVI I LUKE
p3Saobra?ajna infrastruktura je jedan od klju?nih aspekata svake nacionalne privrede, regiona, grada i opštine. Pored energetske infrastrukture, predstavlja jedan od najvažnijih uslova za razvoj Srbije. U odnosu na zemlje u okruženju, Srbija zbog svog prirodno - geografskog položaja ima komparativnu prednost za razvoj kopnenog i re?nog saobra?aja omogu?avaju?i privla?enje tranzitnog saobra?aja. Tako?e, velika pažnja mora se posvetiti lukama i pristaništima kao važnom delu infrastrukture koji omogu?ava transport robe unutrašnjim vodnim putevima. Povezuju?i mrežu unutrašnjih vodnih puteva i kopnenih vidova transporta, luke predstavljaju glavna ?vorišta na transportnoj mreži, privla?e privredne aktivnosti i omogu?avaju razvoj regiona.

Panel 4: ŽELEZNI?KI I INTERMODALNI SAOBRA?AJ
p4Efikasan železni?ki transportni sektor neophodan je za razvoj Srbije, jer danas ovaj vid saobra?aja zauzima drugo mesto po obimu prevoza tereta (posle morskog) i putnika (posle automobilskog). Prednost železni?kog saobra?aja je u tome što omogu?ava prevoz velikih koli?ina robe na dugim relacijama što doprinosi rastere?enju drumova i bezbednom prenosu robe, kao i uštedi energije i o?uvanju životne sredine. Razvoj intermodalnog transporta prepoznat je kao jedan od faktora koji može doprineti ubrzanom razvoju privrede Srbije, a samim tim i pristupanju Evropskoj uniji. Ovaj vid transporta je najvažniji pokazatelj stepena ostvarenja integrisanog transportnog sistema. Posebno treba ista?i njegovu ekološku, energetsku i prostornu efikasnost.