Geotermalna energija u našem dvorištu
banner3 eubuild      bet bgd  pkb-1 rgf-1

Geotermalna energija u našem dvorištu

14.jul 2016, Beograd


EU Build, Build Energy Team-BET i Privredna komora Beograda, organizovali su konferenciju: „Geotermalna energija u našem dvorištu“, pod institucionalnim pokroviteljstvom Sekretarijata za energetiku Grada Beograda i  Rudarsko – geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koja se realizovala 14. jula 2016. godine u Privrednoj komori Beograda.


Ciljevi konferencije bili su:
  • ukazivanje na geotermalni potencijal i prednosti koriš?enja geotermalne energije u Srbiji,
  • isticanje zna?aja koriš?enja geotermalne energije kao stabilnog i ekonomski isplativog izvora energije, kako u doma?instvima, tako i u privrednim i društvenim organizacijama,
  • predstavljanje primera dobre prakse drugih država u svetu koje poslednjih godina sve aktivnije koriste geotermalnu energiju,
  • prikazivanje zakonskih okvira za koriš?enje geotermalne energije, kao i najpovoljnijih na?ina finansiranja eksploatacije ovog obnovljivog izvora energije,
  • ukazivanje na zna?aj koriš?enja geotermalne energije u smanjenju emisije štetnih gasova koji uti?u na klimatske promene.

Program Konferencije možete pogledati ovde.

Galeriju fotografija možete pogledati ovde.

Prezentacije sa Konferencije možete pogledati ovde.

Jedan od ve?ih problema za ?ovekovu okolinu jeste zaga?enje koje je najviše uzrokovano koriš?enjem fosilnih goriva pri ?emu se u atmosferu ispuštaju gasovi koji uzrokuju globalno zagrevanje i klimatske promene koje imaju negativan uticaj na našu planetu i predstavljaju opasnost po ekosistem i biodiverzitet.

gt1

Jedan od ve?ih problema za ?ovekovu okolinu jeste zaga?enje koje je najviše uzrokovano koriš?enjem fosilnih goriva pri ?emu se u atmosferu ispuštaju gasovi koji uzrokuju globalno zagrevanje i klimatske promene koje imaju negativan uticaj na našu planetu i predstavljaju opasnost po ekosistem i biodiverzitet.

Na Konferenciji UN o promeni klime (COP21), održanoj u decembru 2015. godine u Parizu, preko 150 predsednika država i vlada postigli su sporazum i pružili punu politi?ku podrška smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte do nivoa koji ?e ograni?iti dalji rast globalne temperature na 2?. Sporazum je usvojilo 195 država ?lanica Okvirne konvencije UN o promeni klime, me?u kojima je i Srbija.

Stoga, koriš?enje obnovljivih izvora energije, posebno geotermalne energije kao stabilnog izvora energije, ima veoma važnu ulogu u smanjenu emisije gasova sa efektom staklene bašte. Istraživanja pokazuju da Srbija ima velikih potencijala za koriš?enje geotermalne energije, ali da je njeno koriš?enje simboli?no jer se najviše koristi u balneološke i sportsko-rekreativne svrhe. Jedna od prepreka u ve?em koriš?enju geotermalne energije u Srbiji je odsustvo informacija o stabilno-sti ovog izvora energije, kao i ekonomskoj isplativosti njegovog koriš?enja.

Kako su zalihe geotermalne energije neiscrpne, a mogu doprineti neograni?enom napajanju energije, neophodno je da se intenzivnije koristi i eksploatiše, a u prilog tome ide i stalan porast deficita fosilnih i nuklearnih goriva, pogoršavanje eko-loške situacije i porast troškova održivog razvoja i o?uvanja životne sredine.