„Energetska Efikasnost i Optimizacija Građevinskih Objekata“
14. 06. 2011.

Obezbedite sebi TÜV sertifikat Energieberater-Konsultant za energetsku efikasnost ?ime ?ete zvani?no postati stru?njak za energetsku efikasnost po TÜV (Evropskim) standardima . Sertifikat se dobija na osnovu poha?anja 4 obuke i polaganja ispita. Obuke i polaganje ispita se obavlja na srpskom jeziku.
Prva od ?etiri obuke koje je potrebna je pred vama !


Pozivamo vas da u?estvujete u dvodnevnoj obuci Energetska Efikasnost i Optimizacija Gradjevinskih Objekata- osnovni nivo koji za vas organizuje SEEI (Serbian Energy Efficience Institute) sa konsultantskom kucom YU Build.

CILJEVI OBUKE: Kurs za SEEI Energetske Auditore, ima za cilj stvaranje kompletno tehni?ki osposobljenih lica za dobijanje Energetskih Auditora sertifikovanih od strane TÜV SÜD-a, nejve?eg sertifikacionog tela u Evropi. Osnovni nivo kursa predstavlja prezentaciju principa projektovanja i izgradnje energetsko efikasnih objekata, osnove gradjevinske fizike, gradjevinskih materijala i mehanickih instalacija.

KOME JE OBUKA NAMENJENA: stru?nim licima koji se bave projektovanjem, izvodjenjem, konsaltingom energetski efikasnih objekata, koji zadovoljavaju standarde Evropske Unije.

PREDAVA?: Branko Zrni? inženjer arhitekture i gra?evinarstva, Piza, Italija (University of Pisa, Faculty of Architecture and Civil Engineering,Department of Architecture and Civil Engineering. Graduated with averaged mark 110 with honours (out of maximal 110))

TEME KOJE ?E BITI OBRA?IVANE NA KURSU
:

MODUL 1
- Uvodni deo:
Ideja energetske efikasnosti: osnova energetskog problema dan?šnjica
Enegretski problem na svetskom, evropskom i nacionalnom nivou: ekonomski i ambijentali aspekt
Medjunarodne konvencije i mera za uštedu energije
Uloga gra?evine u ukupnoj energetskoj svetskoj upotrebi
Prezentacija SEEInstituta – struktura, uloga, misija

MODUL 2 – Osnovi gra?evinske fizike:
Osnove gradjevinke fizike: na?in prenosa toplote
Tehni?ka svojstva gra?evinskih materijala: konduktivnost, paropropusnost, gustina, poreklo
Analiza energetskih performansi omota?a objekta
Energetska analize hladnih mostova

MODUL 3 – Gra?evinski materijali:
Elementi omota?a objekta: spoljni zidovi, podovi, me?uspratne konstrukcije, krovni pokriva?
Detalji terki?ki korektnih spojeva elemenata omota?a: primeri korekcije hladnih mostova
Energetski efikasni konstruktivni sistemi: pore?enje drvenih i betonskih konstrukcija
Tehni?ke karakteristike trasparentog omota?a: odabir stakala u skladu sa klimom i orjentacijom
Tehni?ke osobine izolacionih materijala: odabir materijala u skladu sa klimom i funkcijom
Primeri energetski efikasnih proizvoda prisutnih na trzistu: kompanije SEEIpartneri

MODUL 4 – Energetski bilans objekta – potrošnja i energetske zarade:
Prora?un energetske potrošnje omota?a
Prora?un energetske potrošnje ventilacijom
Prora?un solarnih energetskih zarada
Prora?un internih energetskih zarada
Prora?un stepena korisnog dejstva grejnog sistema
Prora?un primarne energetske potrošnje objekta
Prora?un indeksa energetkse efikasnosti objekta
Svim polaznicima koji su prisustvovali na preko 80% predavanja osnovnog kursa, SEEI-TÜV ?e dodeliti potrvdu: „Energetska Efikasnost i Optimizacija Gra?evinskih Objekata – Osnovni kurs“.

VREME ODRŽAVANJA: 07-08. Jul 2011.

KOTIZACIJA ZA DVODNEVNU OBUKU:
400 Eur u dinarskoj protivvrednosti

PRIJAVITE SE:

Organizaciju obuke obavlja SEEInstitut sa konsultantskom ku?om YU Build.
Sve informacije o uslovima u?eš?a možete dobiti na:

info tel: +381 11 26 86 707
Marijana Šmigi? dipl.ecc.
Medžer za obuke i razvoj
Eu Build
Pajsijeva 3, 11000 Beograd, Republika Srbija
E-mail: edukacije@yubuild.com
Web: www.yubuild.com

tel: +381 11 35 36 005
GSM: +381 (0)64 31 27 322
Danka Pavlovi? dipl.inž.gra?.
Direktor
E-mail: dankapavlovic@see-institute.com
Web: www.see-institute.com

PRIJAVITE SE NA VREME, BROJ POLAZNIKA OGRANI?EN!